Under Vehicle Imaging System

 

 

          Under Vehicle Imaging System (UVIS) เก็บภาพใต้ท้องรถเพื่อการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบใต้ท้องรถที่ผ่านเข้าในบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูง สามารถติดตั้งใช้งานกลางแจ้งได้ มีระบบให้แสงสว่างในตัว ให้ภาพใต้ท้องรถที่ชัดเจน พร้อมการอ่านหมายเลขทะเบียนและดึงภาพใต้ท้องรถภาพเดิมมาตรวจสอบภาพใต้ท้องรถทั้งขาเข้าและขาออกได้ในกรณีที่ต้องการ

uvis-structure

ระบบประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. Scanning Module เป็นแอพพลิเคชั่นที่คอยติดตามภาพที่ส่งมาจากกล้องวงจรปิด และตีความภาพออกมาเป็นทะเบียนรถเมื่อได้ทะเบียนรถ Scanning Module ก็จะทำการเก็บภาพรถยนต์หรือลักษณะเฉพาะอื่น ๆ จากกล้องแวดล้อมที่เก็บภาพออกมาได้ในเวลาเดียวกันไว้ด้วย
 2. Recording Moduleเป็นระบบที่ทำการบันทึกภาพที่ได้จากกล้อง ทำงานร่วมกับ Scanning Modulet เพื่อใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
 3. Monitoring Module คือ แอพพลิเคชั่นสำหรับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้คอยเฝ้าดูข้อมูล และแสดงข้อมูลทะเบียนรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก
 4. DC-tection Monitoring Report เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ตรวจสอบและค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บไว้ จัดทำรายงาน และกำหนดสิทธิการของผู้ใช้งานแต่ละคน


uvis01

 คุณสมบัติ :

 • เมื่อตรวจพบ ระบบสามารถทำการเตือนขึ้นบนหน้าจอด้วยแสงเตือนด้วยเสียงโดยอัตโนมัติ หรือเตือนด้วยการเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณอื่น ๆ ได้ และสามารถส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปที่ระบบ Vehicle Scanning Server ได้
 • สามารถเก็บข้อมูลภาพวิดีโอของรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกได้ถึง 100 วัน ในรูปแบบ MPEG-4 หรือ H.264
 • ระบบจะทำการเข้ารหัสข้อมูลภาพที่ได้จากระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้หรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ระบบสามารถจับภาพรถที่แล่นด้วยความเร็วสูงสุดถึง 150 km/h
 • ระบบสามารถอ่านค่าตัวเลข ทะเบียนจังหวัดได้ พร้อมมีสัญญาณแสงและเสียงแจ้งปัญหาหากไม่สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้เนื่องจากปัญหาความชัดเจนของป้าย
 • หากไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ชัด ระบบจะดึงตัวเลือกจังหวัดที่เป็นไปได้ขึ้นมาให้เลือกบนหน้าจอไม่เกิน 5 จังหวัด พร้อมทำเครื่องหมาย ณ จุดที่ไม่สามารถอ่านได้
 • รองรับกล้องได้ 2 กล้องต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
 • ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ค้นหาตามป้ายทะเบียน ทั้งตัวเลขและจังหวัด วันที่ ช่วงเวลา จุดตรวจ เป็นต้น
 • ระบบมีความสามารถในการค้นหาป้ายทะเบียนใกล้เคียง อักษรใกล้เคียง ตัวเลขใกล้เคียง หรือจังหวัดใกล้เคียงได้
 • มีระบบจัดการสิทธิสำหรับผู้ใช้งานได้ โดยสามารถแบ่งเป็น การเข้าถึงระบบอ่านทะเบียน ระบบ report การตั้งสิทธิการใช้งาน การค้นหาข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลได้
 • มีระบบลบข้อมูลที่เก่าเกินกว่าเวลาที่กำหนดได้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถตั้งค่าได้ เช่น ให้ลบข้อมูลที่เก่ากว่า 60 วันโดยอัตโนมัติ เป็นต้น
 • มีเมนูระบบสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติไปยังเครื่องสำรองข้อมูลอื่นๆ ได้
 • รองรับการทำงานตลอด 24 ชัวโมง
 • ระบบแสดงผล รองรับภาษาไทย
 • ระบบสามารถทำการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้มาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
 • มีคู่มือการใช้งานตัวโปรแกรม และสามารถพิมพ์ได้
 • ส่วนใส่หมายเหตุ รองรับภาษาไทย
 • สามารถค้นหาข้อมูลรถได้จาก หมายเลขทะเบียน ประเภทการจดทะเบียน วัน/เวลา สถานที่ ๆ ตรวจพบ และชื่อเจ้าของรถยนต์ที่มีในฐานข้อมูลได้ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเงื่อนไขเดียวหรือหลายเงื่อนไขร่วมกันได้
 • ผลการค้นหา สามารถแสดงข้อมูลที่ค้นหาในรูปแบบภาพถ่ายทะเบียน เวลาที่ผ่านเข้าออก ประวัติการเข้าออก จำนวนครั้งที่กระทำผิด ได้ โดยข้อมูลสามารถ export ข้อมูลออกในรูปแบบ
 • Text File และ Excel ได้

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม